chrome firefox opera safari iexplorer

Відпустка і відпускні в Україні: як відстояти своє право на відпочинок

10 червня 2015 о 17:00

Надання відпусток в Україні регулюється Законом України № 504 від 15.11.96 р «Про відпустки». Для деяких категорій працівників питання тривалості відпусток регулюється спеціальними законодавчими актами і постановами Кабінету Міністрів України.

Хто має право на відпустку в Україні?

Право на відпустку мають громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, які працюють в Україні, які перебувають у трудових відносинах з підприємством, незалежно від форми власності, виду діяльності. А також особи, які працюють у фізичної особи за трудовим договором.

Право працівника на відпустку повної тривалості у перший рік роботи настає через шість місяців безперервної роботи на підприємстві. Якщо така відпустка надається раніше 6 місяців безперервної роботи, то її тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу.

Не мають права на відпустку громадяни, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, оскільки вони регулюються Цивільним кодексом України і не є трудовими.

Які види відпусток є в Україні?

В Україні існують такі види відпусток:

Щорічна основна відпустка

Щорічні додаткові відпустки

Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творча відпустка

Соціальні відпустки

Відпустки без збереження заробітної плати

Як розраховується розмір відпускних в Україні?

Для розрахунку суми відпускних використовується середня заробітна плата, яка розраховується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 100 «Про затвердження Порядку розрахунку середньої заробітної плати».

Сума відпускних розраховується шляхом множення середньої заробітної плати за розрахунковий період на кількість днів відпустки.

Коли роботодавець повинен виплатити відпускні в Україні?

Заробітна плата працівника за час відпустки має бути виплачена не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

Що робити, якщо роботодавець не виплачує відпускні в Україні?

Працівник може написати письмову скаргу (заяву) своєму роботодавцю, зареєструвати її вхідний номер. Це буде документальне підтвердження порушень роботодавця. Також можна звернутися зі скаргою в профспілку, державної інспекції праці або прокуратуру.

Куди звертатися, якщо роботодавець не виплачує відпускні в Україні?

Працівник може звернутися зі скаргою в профспілку, державної інспекції праці або прокуратуру.

Як скласти позов до суду у зв'язку з невиплатою відпускних в Україні?

Позов — це теж заяву (позивача до обвинуваченого), тільки адресоване до суду. Позов супроводжується доказами, посиланнями на порушення обвинуваченим законодавства (статей законів), і прав позивача. У заключній частині заяви позивач формує свої вимоги до обвинуваченого і просить суд їх задовольнити. Повністю вимоги до форми позовної заяви викладені в процесуальному кодексі.

Чи підлягають індексації невчасно виплачені відпускні?

Так, у зв'язку з несвоєчасною оплатою відпускних необхідно вимагати від роботодавця компенсацію. Закон прирівнює відпускні із заробітною платою і тому їх невиплата в строк тягне за собою штрафні санкції.

Чи має роботодавець право не виплачувати відпускні?

Ні, заробітна плата працівника за час відпустки має бути виплачена не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

Що робити, якщо роботодавець порушує ваше право на відпустку?

Написати письмову скаргу (заяву) своєму роботодавцю, зареєструвати її вхідний номер. Це буде документальне підтвердження порушень роботодавця. А також можна звернутися зі скаргою в профспілку, державної інспекції праці або прокуратуру.

Яка тривалість щорічної відпустки в Україні?

Щорічна оплачувана відпустка надається працівникам не менше ніж на 24 календарних робочих дні за відпрацьований робочий рік, який обчислюється з дня укладення трудового договору.

Право працівника на щорічну основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає через шість місяців безперервної роботи на даному підприємстві. Якщо така відпустка надається раніше 6 місяців безперервної роботи, то її тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу.

Яка відпустка покладено особам до 18 років?

Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.

Кому можуть надати додаткову відпустку?

Додаткова відпустка, тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів, надається таким категоріям працівників:

жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, або усиновлену дитину;

батьку, який виховує дитину без матері (у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);

особі, яка взяла дитину під опіку.

При наявності вибору з кількох підстав працівникові надаються відпустки загальною тривалістю не більше 14 календарних днів.

Додаткова відпустка тривалістю 14 робочих днів на рік, але не більше 16 календарних днів надається громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи і належать до 1-ї та 2-ї категорій.

Загальна тривалість щорічних основної та додаткової відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, — 69 календарних днів.

Щорічна основна відпустка надається як самостійно, так і разом з додатковою відпусткою.

Кому надається творча відпустка і яка його тривалість?

Творча відпустка надається працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством.

Тривалість, порядок, умови надання та оплати творчих відпусток встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Чи збільшується тривалість відпустки, якщо під час його працівник брав лікарняний?

Так, відпустка продовжується на кількість днів лікарняного листа

Чи збільшується тривалість відпустки, якщо один з його днів випадає на державне свято?

Так, щорічна відпустка надається за фактично відпрацьований рік (який обчислюється з дня складання трудового договору) без урахування святкових і неробочих днів.

Чи включається відпустку по вагітності та пологах в щорічно надану відпустку?

Так, до відпустки по вагітності та пологах власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році. Дізнайтеся, як розраховується оплата відпустки по вагітності та пологах (декретної) в Україну.

Через який проміжок часу можна отримати відпустку після початку трудової діяльності?

Право працівника на щорічну основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає через шість місяців безперервної роботи на даному підприємстві. Якщо така відпустка надається раніше 6 місяців безперервної роботи, то її тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу.

Якщо не використані два відпустки, в який час і з яким проміжком можна отримати їх після основної відпустки?

Це питання вирішується шляхом переговорів вас, роботодавця і вашого профспілки (якщо ви є член профспілки).

Чи належить компенсація працівникові, відрядженому у відпустку за свій рахунок?

Ні.

Чи можна поділити відпустку на кілька частин?

Так, щорічну відпустку на прохання працівника може бути розділений на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Чи можуть відкликати працівника з відпустки без його згоди?

Ні, відкликання зі щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для запобігання нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства

У яких випадках відпустка може бути перенесена?

Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі:

порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки;

несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки.

Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у разі:

тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;

виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;

настання терміну відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого ним органу як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації) збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням.

Чи має працівник право на відпустку у разі переходу на іншу роботу?

Ні, відпустка надається за період роботи на конкретному підприємстві. Якщо працівник звільняється і у нього залишилися дні невикористаної відпустки, то за його бажанням йому має бути надано відпустку (крім випадків звільнення за порушення трудової дисципліни). У цьому випадку датою звільнення буде останній день відпустки. Якщо ж працівник звільняється без використання днів невикористаної відпустки, то йому необхідно виплатити компенсацію за невикористану відпустку. У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник.

Чи можна отримати грошову компенсацію за невикористану відпустку?

Так, працівник за його бажанням може отримати компенсацію за невикористану відпустку.

На скільки днів можна взяти відпустку за свій рахунок?

За сімейними обставинами та з інших причин працівникові може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

Хто отримує компенсацію за невикористану відпустку у разі смерті працівника?

У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, виплачується спадкоємцям.

Чи отримуєте ви гідну зарплату?

Ваша робота вимагає великої віддачі, а отримуєте ви гідну винагороду натомість? Заповніть Анкету про роботу, візьміть участь в онлайн досліджень зарплат і умов праці українців і отримаєте можливість порівняти свою зарплату з доходами колег по професії.

Джерело: mojazarplata.com.ua
Розділи: Суспільство

23 листопада

Інші дати
23 листопада відзначають:
  • День без покупок.
  • Чорна п’ятниця.
Розгорнути
Олександр Івченко
1903 – авіаконструктор, керівник розробки поршневих, пізніше турбореактивних двигунів для багатьох типів літаків, в т. ч. і літаків Як-40 і Ан-24. 1959 р. створив і очолив самостійне дослідне підприємство – Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес», з 1963 – його генеральний конструктор.
Розгорнути
Народився Микола Бунге
(1823, м.Київ – 1902) – вчений-економіст, державний діяч. Голова Кабінету Міністрів Російської імперії з 1887 до 1895 рр. За його керування бюджет вперше дістає статус документу обов'язкового до виконання всіма відомствами. У 1887 році добився скасування подушної податі з селян, за його ініціативою введено правила, що регламентували умови праці фабричних працівників. Підтримка М.Бунге розвитку індустрії України, іноземні інвестиції подвоїли видобуток вугілля в Донбасі та активно розвивали залізорудну промисловість Криворіжжя.
Розгорнути
Народився Микола Носов
(1908, м.Київ – 1976) – радянський письменник, автор знаменитої трилогії «Незнайко».
Розгорнути