chrome firefox opera safari iexplorer

Закон про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» (щодо питань студентського самоврядування)

20 вересня 2010 о 11:05

Ініціатори змін Томенко М.В., Суслов Є.І. 
Внесений на розгляд парламенту 25.12.2007р., реєстр. №1280
Ухвалений в цілому 19.01.2010р.

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту»
щодо питань студентського самоврядування

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.89 )
 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

1. Внести до Закону України «Про вищу освіту» ( 2984-14 ) 
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134; 
2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) такі зміни: 

1) абзац одинадцятий частини другої статті 32 доповнити 
словами «за погодженням з органами студентського самоврядування»; 

2) у статті 34: 

абзаци тринадцятий і чотирнадцятий частини першої викласти в 
такій редакції: 

«Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова — 
керівник вищого навчального закладу. До складу Вченої ради вищого 
навчального закладу входять за посадами заступники керівника 
вищого навчального закладу, декани факультетів, директори 
інститутів, учений секретар, завідувач бібліотеки, головний 
бухгалтер, керівники органів самоврядування вищого навчального 
закладу, а також виборні представники, які представляють 
науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів 
кафедр, професорів, докторів наук; виборні представники, які 
представляють інших працівників вищого навчального закладу і які 
працюють у ньому на постійній основі, керівники органів 
студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно 
до квот, визначених у статуті вищого навчального закладу. При 
цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу 
мають становити науково-педагогічні працівники вищого навчального 
закладу і не менш як 10 відсотків — виборні представники з числа 
осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі. 

Виборні представники обираються вищим колегіальним органом 
громадського самоврядування вищого навчального закладу за поданням 
структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні 
представники з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному 
закладі, — вищим органом студентського самоврядування вищого 
навчального закладу»; 

абзаци другий і третій частини другої викласти в такій 
редакції: 

«Вчену раду факультету очолює її голова — декан факультету. 
До складу Вченої ради факультету входять за посадами заступники 
декана, завідувачі кафедр, керівники органів самоврядування 
факультету, керівники органів студентського самоврядування 
факультету, а також виборні представники, які представляють 
науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, 
докторів наук, виборні представники, які представляють інших 
працівників факультету і працюють у ньому на постійній основі, 
виборні представники з числа осіб, які навчаються у вищому 
навчальному закладі, відповідно до квот, визначених у статуті 
вищого навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків 
загальної чисельності складу Вченої ради факультету мають 
становити науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 
10 відсотків — виборні представники з числа осіб, які навчаються у 
вищому навчальному закладі. 

Виборні представники обираються органом громадського 
самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів, у 
яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які 
навчаються у вищому навчальному закладі, — вищим органом 
студентського самоврядування факультету»; 

3) у статті 37: 

у частині першій: 

абзац перший доповнити словами «включаючи виборних 
представників з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному 
закладі»; 

абзаци третій і шістнадцятий викласти в такій редакції: 

«У вищому колегіальному органі громадського самоврядування 
повинні бути представлені всі категорії працівників вищого 
навчального закладу, представники з числа осіб, які навчаються у 
вищому навчальному закладі. При цьому не менш як 75 відсотків 
загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні 
становити науково-педагогічні працівники вищого навчального 
закладу, які працюють у цьому вищому навчальному закладі на 
постійній основі, і не менш як 10 відсотків — виборні представники 
з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі»; 

«В органі громадського самоврядування факультету повинні бути 
представлені всі категорії працівників факультету та виборні 
представники з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному 
закладі. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності 
делегатів (членів) виборного органу повинні становити 
науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 10 
відсотків — виборні представники з числа осіб, які навчаються у 
вищому навчальному закладі»; 

абзац чотирнадцятий доповнити словами «включаючи виборних 
представників з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному 
закладі»; 

у частині другій: 

абзац перший доповнити словами «включаючи виборних 
представників з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному 
закладі»; 

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: 

«У вищому колегіальному органі громадського самоврядування 
вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації 
повинні бути представлені всі категорії працівників вищого 
навчального закладу та представники з числа осіб, які навчаються у 
вищому навчальному закладі. При цьому не менш як 75 відсотків 
загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні 
становити педагогічні працівники вищого навчального закладу, які 
працюють у цьому вищому навчальному закладі на постійній основі, і 
не менш як 10 відсотків — виборні представники з числа осіб, які 
навчаються у вищому навчальному закладі». 

У зв'язку з цим абзаци другий — дванадцятий вважати 
відповідно абзацами третім — тринадцятим; 

4) текст статті 38 викласти в такій редакції: 

«1. У вищих навчальних закладах та їх структурних підрозділах 
діє студентське самоврядування, яке є невід'ємною частиною 
громадського самоврядування відповідних навчальних закладів. 

У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які 
навчаються у вищому навчальному закладі. Усі особи, які навчаються 
у вищому навчальному закладі, мають рівне право на участь у 
студентському самоврядуванні. 

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та 
інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та 
їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом. 

Студентське самоврядування здійснюється особами, які 
навчаються у вищому навчальному закладі, безпосередньо та через 
органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного 
голосування. 

2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування 
керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого 
центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки та 
відповідного центрального органу виконавчої влади, в 
підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, 
статутом вищого навчального закладу. 

3. Органи студентського самоврядування: 

приймають акти, що регламентують їхню організацію та 
діяльність; 

проводять організаційні, наукові, культурно-масові, 
спортивні, оздоровчі та інші заходи; 

сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у вищому 
навчальному закладі; 

розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на 
їхньому балансі та банківських рахунках; 

виконують інші функції. 

За погодженням з органом студентського самоврядування у 
вищому навчальному закладі приймається рішення про: 

відрахування осіб, які навчаються у вищому навчальному 
закладі, та їх поновлення на навчання; 

переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі 
за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок 
коштів фізичних та юридичних осіб; 

переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі 
за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на 
навчання за державним замовленням; 

призначення заступника декана, проректора, які відповідають 
за роботу із студентами; 

поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, 
в гуртожиток і виселення з гуртожитку; 

затвердження рішень з питань студентських містечок та 
гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому 
навчальному закладі. 

4. Студентське самоврядування здійснюється на рівні 
студентської групи, факультету, гуртожитку, вищого навчального 
закладу. Залежно від контингенту студентів, типу та специфіки 
вищого навчального закладу студентське самоврядування може 
здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського 
містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу. 

5. Вищим органом студентського самоврядування є загальні 
збори (конференція) осіб, які навчаються у вищому навчальному 
закладі та які: 

ухвалюють Положення про студентське самоврядування; 

обирають виконавчі органи студентського самоврядування та 
заслуховують їх звіти; 

визначають структуру, повноваження та порядок обрання 
виконавчих органів студентського самоврядування. 

6. Керівник вищого навчального закладу має всебічно сприяти 
створенню належних умов для діяльності органів студентського 
самоврядування (надання приміщення, меблів, оргтехніки, 
забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі 
Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів 
тощо). 

Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, 
визначені Вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не 
менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду відповідного вищого 
навчального закладу. 

Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на 
виконання їх завдань і повноважень. Не менш як 30 відсотків коштів 
мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які 
навчаються у вищому навчальному закладі. 

7. Органи студентського самоврядування можуть мати 
різноманітні форми (сенат, парламент, старостат, студентська 
навчальна (наукова) частина, студентські деканати, ради тощо)»; 

5) частину першу статті 54 після абзацу десятого доповнити 
новим абзацом такого змісту: 

«участь у діяльності органів громадського самоврядування 
вищого навчального закладу та факультетів, Вченої ради вищого 
навчального закладу та факультетів, органів студентського 
самоврядування». 

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий — шістнадцятий вважати 
відповідно абзацами дванадцятим — сімнадцятим. 

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
 
Президент України В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 19 січня 2010 року 
N 1798-VI

23 квітня

Інші дати
Народився Василь Земляк (Вацик)
(1923, - с. Конюшівка Вінницької обл. - 1977) - український письменник, видавець, кіносценарист.  Найбільше визнання здобула дилогія "Лебедина зграя" (фільм "Вавилон - ХХ") і "Зелені млини".
Розгорнути
Народився Григорій Тютюнник
(1920, с.Шипівка Полтавська область – 1961) - український письменник. Автор роману «Вир».
«Кажуть, що дуже мудрий чоловік оту всю техніку військову видумав. А я мислю так, що якби найшовся такий, що все оте попалив, той був би наймудріший...» (Григорій Тютюнник
Розгорнути
Народився Іван Шмальгаузен
(1884, м. Київ - 1963) - біолог. Всесвітньо відомий теоретик еволюційного вчення XX ст.
Розгорнути